arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

TOP CONTENT

1. TANIMLAR

Bu Genel Satış Koşullarında:

1.1            "İştirak", Satıcı tarafından yönetilmekte olan veya Satıcının yönettiği veya Satıcı ile birlikte aynı üçüncü kişi tarafından yönetilmekte olan şirketlerden herhangi biri anlamındadır.

İşbu madde kapsamında yönetim; ister oy hakkı olan menkul kıymetlerin mülkiyeti, ister ortaklık payları, ister sözleşme veya başka bir yetkiyle, doğrudan veya dolaylı olarak, söz konusu kuruluşun yönetimini veya politikalarını yönlendirme gücüne sahip olmak anlamına gelir;

1.2          "Alıcı", Satıcının, herhangi bir değer karşılığı olsun veya olmasın, Ürün veya Hizmetleri tedarik etmeyi kabul ettiği herhangi bir taraf anlamına gelir;

1.3          “Koşullar” buradaki Genel Satış Koşullarının tümü anlamına gelir ve “Madde” bunların her biri anlamına gelir;

1.4           "Sözleşme", Ürünlerin ve/veya Hizmetlerin Alıcıya tedarik edilmesi için Satıcı ile Alıcı arasında buradaki Koşulları içerdiği kabul edilecek olan (yazılı olsun veya olmasın) mutabakat anlamına gelir;

1.5          “Para Birimi Değişikliği”, Madde 9.4 kapsamında Fiyatta yapılan değişiklikler  anlamına gelir;

1.6          "Temerrüt", iş bu sözleşmeye göre Alıcının aşağıdaki durumlarında meydana gelmiştir:

1.6.1    Satıcıya ödenmesi gereken herhangi bir ödemeyi geçerli Siparişte veya Taraflar arasında imzalanan diğer herhangi ayrı bir sözleşme kapsamında belirtilen vade tarihinde veya bu tarihin öncesinde yapmazsa; veya

1.6.2    kararlaştırılan tarihte teslimatı alamazsa; veya

1.6.3    Sözleşme şartlarının herhangi bir ihlal ederse; veya

1.6.4    taahhüdünün veya mal varlığının tamamı veya bir kısmı üzerine bir kayyum, yönetici, idari vesayet memuru veya tasfiye memuru atanırsa; veya  

1.6.5    kendisine karşı bir tasfiye emri veya tasfiye kararı için bir dilekçesi varsa; veya

1.6.6    dünyanın neresinde olursa olsun aleyhine yukarıdaki 1.6.4 veya 1.6.5'e benzer veya eşdeğer davalar açılmışsa; veya

1.6.7    işini askıya alır veya durdurur veya borçlarını ödeyemez hale gelirse;

1.6.8    Madde 18'de tanımlanan Etik Kural hükümlerinden herhangi birine uymazsa.

1.7       “Mücbir Sebep", duruma göre, Satıcının makul kontrolü dışında olan herhangi bir olay anlamına gelir ve bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içerir:doğal afet, savaş , çatışmalar veya savaş benzeri operasyonlar (savaş durumunun ilan edilip edilmediği fark etmeksizin); ihtilal, devrim, ayaklanma, isyan, sivil veya askeri yönetime darbe yapılması, gizli tertip, başkaldırı, iç karışıklık, terör eylemleri; herhangi bir hükümet veya hukuki veya fiili otorite veya yönetici tarafından veya emri altında müsadere, kamulaştırma, seferberlik veya el koyma veya herhangi bir yerel devlet veya ulusal hükümet otoritesinin herhangi bir başka eylemi veya eylemsizliği; grev, sabotaj, lokavt, ambargo, ithalat kısıtlaması, liman yoğunluğu, olağan toplu taşıma ve iletişim araçlarının eksikliği, endüstriyel ihtilaf, deniz kazası, güç kaynağı sıkıntısı veya kısıtlaması, salgın hastalıklar veya pandemiler (Covid 19 salgını da dahil olmak ama bunlarla sınırlı olmamak üzere), karantina, veba; deprem, toprak kayması, volkanik faaliyet, yangın, sel veya su baskını, gelgit dalgası, tayfun veya siklon, kasırga, fırtına, yıldırım veya diğer sert hava koşulları, nükleer ve basınç dalgaları veya diğer doğal veya fiziksel afetler; Mücbir Sebep olan koşulların neden olduğu iş gücü, malzeme veya hizmet eksikliği. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek için, Mücbir Sebep olarak herhangi bir salgın veya pandemi (Covid-19 salgını gibi), bunlarla sınırlı olmamak üzere, sayılan durumları da içerecek şekilde anlaşılır: (i) endüstriyel ve ticari faaliyetlerin durdurulması veya yavaşlaması (ister herhangi bir hükümet veya diğer makamların talimatı veya tavsiyesi ile veya işgücünün devamsızlığı nedeniyle olsun), mal ve/veya hammadde sıkıntısı, seyahat ve/veya lojistik kısıtlamaları, yukarıdaki her durumda Satıcıyı, İştiraklerden herhangi birini veya Satıcının tedarik zincirinde bulunan herhangi bir üçüncü kişisini etkileyen ve söz konusu salgın hastalıkların veya pandemilerin yayılmasını sınırlamak, kontrol altına almak ve/veya önlemek ve/veya halkın sağlık ve güvenliği korumak amacıyla herhangi bir hükümet veya diğer makamların kanun, yönetmelik, kararname veya emirlerinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan ("Koruma Düzenlemeleri") ve (ii) Satıcının (herhangi bir İştirakinin ve/veya Satıcının tedarik zincirindeki herhangi bir üçüncü kişinin), söz konusu Koruma Düzenlemelerine veya herhangi bir hükümet veya diğer yetkili makamlar tarafından söz konusu salgın hastalıkların veya pandemilerin yayılmasını sınırlamak, kontrol altına almak ve/veya önlemek ve/veya insanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla yapılan düzenlemelere veya tavsiyelere uygun olarak alacağı tüm önlemler;

1.8          “Metal Değişikliği”, Madde 9.2 kapsamında Fiyatta yapılan değişiklikler anlamına gelir;

1.9          “Teklif Formu” , Satıcı tarafından gönderilen, Alıcı’nın talep ettiği Ürünler ve/veya Hizmetlere ilişkin fiyat, diğer bilgi ve Ürünler ve/veya Hizmetlere ilişkin şartların bulunduğu evrak anlamına gelir.

1.10        “Sipariş Teyidi” Alıcı’nın kabulünü Teklif Formu’nu imzalamak dışında ortaya koyduğu durumlarda, varılan mutabakatı belgelendirmek amacıyla gönderilen evrak anlamına gelir.

1.11        "Sipariş", Teklif Formunun Alıcı tarafından kabul edilmesi suretiyle gerçekleşir.

1.12        “Diğer Maliyet Değişiklikleri”, Metal Değişikliği dışında Ürünün diğer herhangi bir bileşeninin maliyetine dayalı olarak Fiyatta bir değişiklik anlamına gelir;

1.13        “Fiyat”, ilgili Ürünler ve/veya Hizmetler için Alıcı tarafından ödenecek toplam tutar anlamına gelir;

1.14        "Ürünler", Satıcı tarafından Sözleşme kapsamında tedarik edilecek herhangi bir kablo, kablo aksesuarı veya diğer ürünler anlamına gelir;

1.15        "Satıcı", ilgili Siparişte belirtilen Ürün(ler) veya Hizmet(ler)i tedarik etmeyi kabul eden taraf anlamına gelir.

1.16        “Hizmetler", Sözleşme kapsamında Satıcı tarafından sağlanacak herhangi bir kurulum veya diğer hizmetler anlamına gelir;

1.17        "Üçüncü Taraf", İştirakler de dahil olmak üzere Satıcı veya Alıcı dışındaki herhangi bir şirket, kurum, ortaklık veya şahıs anlamına gelir;

1.18        "KDV", uygun oranda katma değer vergisi (veya herhangi bir ikame vergisi)

1.19        "Garanti Süresi", Madde 11.1'de belirtilen geçerli süre anlamına gelir.

Bu metinde kullanıldığında, "yazılı" " ifadesi her iki tarafça imzalanmış bir belgeyi veya mektup, faks, elektronik posta gibi taraflarca kabul edilen diğer iletişim araçlarını ifade eder.

2. SÖZLEŞME

2.1   Bu Koşullar, Alıcı tarafından verilen Siparişleri yerine getirirken Satıcı tarafından yapılan tüm Ürün tedarikleri ve/veya Hizmetlerin gerçekleştirilmesi için geçerli olacaktır. Buna göre, Satıcı dökümanlar arasında Alıcı’nın genel ya da özel satın alma koşullarına atıfta bulunan bir evrak imzalamış olsa bile herhangi bir Ürün tedariki ve/veya Hizmetlerin ifası için geçerli olmayacaktır ve Alıcı kendisine ait genel veya özel satın alma hüküm ve koşullarından (siparişlerine bağlı olsun veya olmasın) açıkça feragat eder. Ürünlerin veya Hizmetlerin Alıcı tarafından veya onun adına kabul edilmesi veya kullanılması veya ödenmesi, bu Koşulların eksiksiz ve koşulsuz olarak kabul edilmesi olarak sayılacaktır.

2.2   Bu Koşullarda ve/veya Siparişlerde yapılacak herhangi bir değişiklik veya entegrasyon, Satıcı tarafından yazılı olarak kabul edilmelidir ve üzerinde anlaşmaya varıldığı özel durumla sınırlı kalacaktır.

2.4   Sözleşme, aşağıdaki belgelerden oluşacaktır, belgeler arasında bir çelişki veya tutarsızlık olması durumunda ise, aşağıdaki sıraya göre öncelikli olacaklardır:

   (a)  Sipariş Teyidindeki veya Teklif Formundaki hüküm ve şartlar (Alıcının Siparişi altında belirtilebilecek Satıcının başkaca şartları kabul etmiş varsayılacağına ilişkin hükümler  veya Alıcının genel veya özel satın alma şart ve koşulları kapsam dışındadır);

   (b) Buradaki şartlar; ve

   (c) Sipariş ve içinde açıkça atıfta bulunulan belgeler.

2.5   Tüm zımni şartlar, koşullar ve garantiler (kalite ve amaca uygunluk ile ilgili zımni şartlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) işbu belgeyle yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde Sözleşmeden hariç tutulmuştur.

3. MALZEMELERİN ULAŞILABİLİRLİĞİ

3.1  Satıcı, Ürünler veya Hizmetler için gerekli olan herhangi bir hammaddeyi veya bileşeni önemli ek masraf veya gecikmeye maruz kalmaksızın temin edemezse, bu hususu Alıcıya yazılı olarak bildirebilir. Alıcı tarafından bu tür bir bildirimin alınması üzerine, Sözleşme, Satıcı tarafından halihazırda imal edilmiş herhangi bir Ürünün sevkiyatı veya Satıcı tarafından halihazırda gerçekleştirilen herhangi bir Hizmet hariç olmak üzere yürürlükten kalkacaktır ve bu sözkonusu Ürün ve Hizmetler Sözleşme'de belirtilen fiyat üzerinden eksiksiz olarak ödenecektir. Uygun durumlarda Sözleşme bedeli, Satıcının bu tür Ürünler veya Hizmetlerle ilgili olarak makul bir şekilde belirleyeceği şekilde paylaştırılacaktır.

3.2  Satıcı, Satıcının görüşüne göre, bu tür bir değişikliğin Ürünlerde bir iyileştirme oluşturduğu ve Ürünlerin performansını hiçbir şekilde olumsuz etkilemediği takdirde ve Sözleşmenin uygun ifasını teşkil ettiği sürece, Ürünlerin tesliminden veya teslim alınmasından önce herhangi bir zamanda özelliklerini değiştirme hakkına sahip olacaktır. Bu tür herhangi bir değişiklik, Ürünlerin fiyatını etkilemeyecektir.

3.3  Satıcı, Sözleşmenin amaçları doğrultusunda yeni alet ve/veya gereçler satın aldığında, Sözleşmenin  3.1. Madde veya  15. Madde uyarınca tamamen veya kısmen feshedilmesi halinde, bu tür alet ve/veya gereçlerin maliyetini Alıcıdan geri alma hakkına sahip olacaktır.

4. FİYAT TEKLİFLERİ

4.1    Satıcı tarafından yazılı olarak aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, fiyat teklifleri 1 gün boyunca geçerli kalacaktır ve Metal Değişikliği, Diğer Maliyet Değişiklikleri ve Euro (EUR) ya da Amerikan Doları (USD) dışında bir para biriminde ifade edilmişse USD-TL paritesindeki Kur Farkı Değişikliği oranında değişikliğe tabi olacaktır.

5. ÜRÜN BİLGİLERİ - KULLANIM SINIRLAMALARI

5.1    Ürünler, taraflarca üzerinde mutabık kalınan teknik şartnamelere uygun olacaktır. Alıcı'ya gönderilen ancak açıkça itiraz edilmeyen veri sayfaları kabul edilmiş sayılacaktır. Ürünlerin ağırlıkları ve boyutları, Ürünlerin ağırlığına ve/veya boyutlarına referans yaparakaçıkça ve özel olarak fiyatı hususunda anlaşmaya varılan ürünler olmadıkça, ürünlerin ağırlığı ve/veya boyutları yalnızca gösterge niteliğinde kabul edilecektir.

5.2    Pazarlama materyallerinde, fiyat listelerinde ve/veya benzer belgelerde yer alan Ürünlerin özellikleri veya teknik özellikleri ile diğer Ürünlerin bilgileri ile ilgili veriler, yalnızca Sözleşmede açıkça atıfta bulunulan ölçüde bağlayıcıdır.

5.3   Aksi kararlaştırılmadıkça, Alıcı her halükarda kablo uzunlukları ve toplam tedarik miktarı için artı veya eksi 3% toleranslarını kabul edecektir (şüpheye mahal vermemek için, daha kısa kablo uzunluğunun teslim edilmesi durumunda, Alıcı eksik miktarı talep etme hakkına sahip olmayacaktır). Fiyat, teslim edilen gerçek miktarı yansıtacak şekilde ayarlanacaktır. Kablo aksesuarları siparişleri, kolaylık olması açısından, Satıcı tarafından en yakın paket miktarına yuvarlanabilir ve Alıcı tarafından buna göre ödenecektir.

5.4   Sözleşmenin oluşturulmasından sonra Alıcı tarafından önerilen Sözleşmenin iş kapsamındaki herhangi bir değişiklik taraflar arasında müzakerelere tabidir, ancak Alıcının teklif ettiği değişikliklerin uygulanması, her zaman, söz konusu değişikliklerin Sözleşme bedeli, tamamlanma süresi ve diğer ilgili hükümler üzerindeki etkisine dair tarafların önceden yazılı mutabakatına tabi olacaktır. Taraflar bir anlaşmaya varamazlarsa, başlangıçta kabul edilen ve Sözleşme kapsamında belirtilen şartlar ve koşullar geçerli ve yürürlükte kalacaktır. Satıcı, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir yükümlülük altına girmeden, Alıcı tarafından önerilen değişikliklerle ilgili görüşmeler devam ederken, orijinal iş kapsamının üretimini/işletimini askıya alma hakkına sahip olacaktır. Söz konusu askıya alma durumunda, Satıcıayrıca teslimat tarihini/tarihlerini her koşulda makul olan süre kadar uzatma hakkına sahip olacaktır.

5.5    Sözleşmenin oluşturulmasında önce veya sonra Satıcı tarafından Alıcıya sunulan Ürün/ler veya imalatı ile ilgili tüm teknik belgeler Satıcının mülkiyetinde kalacaktır. Alıcı, bu tür belgeleri yalnızca Ürün/ler'in taşınması, kurulması, döşenmesi, kullanılması, depolanması ve bakımı amacıyla kullanma hakkına sahip olacaktır. Her halükarda, Satıcının izni olmadan kopyalanamaz, aktarılamaz veya başka bir şekilde üçüncü bir tarafa iletilemez.

6. ÜRÜN TESTLERİ

6.1   Ürünler üzerinde bir test üzerinde anlaşmaya varıldığında, aksi kararlaştırılmadıkça, Ürünün üretildiği tesislerde, normal çalışma saatleri içinde ve yalnızca tesisin güvenlik, gizlilik ve diğer herhangi bir kuralına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Test için teknik gereklilikler taraflarca kararlaştırılmamışsa, test Satıcının standart prosedürlerine göre yapılacaktır.

6.2    Sözleşme, testin Alıcı temsilcileri huzurunda yapılmasını şart koşuyorsa, Satıcı, Alıcının testte bulunabilmesi için en az 5 (beş) iş günü önceden haber vererek, yeterli bir süre içinde Alıcıya testi yazılı olarak bildirecektir. Alıcı bu tür bir bildirim almışsa, Alıcı testte temsil edilmese dahi test gerçekleştirilebilir. Satıcı teste ilişkin bir rapor hazırlayacaktır. Test raporu Alıcıya gönderilecektir. Raporun, testin yürütülmesini ve sonuçlarını doğru bir şekilde betimleyeceği kabul edilecektir.

6.3    Alıcı herhangi bir teste tanık olmak isterse; seyahat ve diğer masraflar dahil olmak üzere bu şekilde ortaya çıkan tüm masraflar Alıcı tarafından ödenecektir.

7. TESLİMAT ŞARTLARI

7.1   Satıcı, Ürünleri mutabık kalınan zamanda teslim edemeyeceğini (veya Hizmetleri gerçekleştiremeyeceğini) tespit ederse, gecikmenin nedenini ve mümkünse teslimatın ne zaman yapılacağını belirterek, gecikmeksizin Alıcıyı yazılı olarak bilgilendirecektir.

7.2   Satıcı, mutabık kalınan herhangi bir teslimat tarihine uymak için makul çabayı gösterecek olsa da, Ürünlerin teslimat zamanı veya Hizmetlerin ifası işbu sözleşme için hayati önemde olmayacaktır. Taraflarca Sözleşme kapsamında yazılı olarak haftalık bir cezai şart oranı üzerinde anlaşmaya varılmadığı sürece, Satıcı, Ürünlerin teslimatındaki veya Hizmetlerin gerçekleştirilmesindeki ağır kusur ve kastı haricinde herhangi bir gecikme için Alıcıya karşı herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır. Herhangi bir cezai şart oranı üzerinde anlaşmaya varılmışsa ve Satıcı, Satıcıya atfedilebilir koşullar nedeniyle (bu gecikmenin Madde 7.4 uyarınca Alıcı tarafından Sözleşmenin feshedilmesine yol açması dahil) Ürünü zamanında teslim edemezse (veya Hizmetleri gerçekleştiremezse), Alıcı, Satıcıya yazılı bildirimde bulunarak, teslimatın yapılmış olması gereken tarihten itibaren bu cezai şart bedelinin(yalnızca fiyatın gecikmiş Ürünlere uygun şekilde atfedilebilen kısmı üzerinden hesaplanır) ödenmesini, talep etme hakkına sahip olacaktır. Şu kadar ki, Satıcının Alıcıya bu Sözleşme kapsamında ödemesi gereken toplam tutar, gecikmiş Ürünler ve/veya Hizmetler için ödenecek olan bedelin %15’ini (yüzdeonbeş) hiçbir şart altında geçmeyecektir.. Bu Madde 7.2'de belirtilen tutarın ödenmesi, Satıcı'nın tek yükümlülüğünü ve herhangi bir gecikme durumunda (bu gecikmenin Madde 7.4 uyarınca Alıcı tarafından Sözleşmenin feshedilmesine yol açması dahil) Alıcının tek çözüm yolunu teşkil edecektir. Geçerli yasalar ve/veya hakkaniyet kapsamında, başka hiçbir hak veya çözüm, Satıcı’nın sorumluluğunda olmayacaktır..

7.3   Cezai şart bedeli (varsa) Alıcının yazılı talebi üzerine muaccel hale gelir. Alıcı, teslimatın gerçekleşmesi gereken zamandan veya Sözleşmenin aşağıdaki 7.4 Maddesinegöre feshedilmesinden hangisi daha önce gerçekleşirse o tarihten itibaren sonraki 3 (üç) ay içinde,  bu tür hasarlar için yazılı bir talepte bulunmadıysa, Alıcı cezai şart hakkını kaybeder.

7.4   Alıcı yukarıdaki 7.2 Maddesine göre cezai şart bedelinin azami miktarına hak kazandığı anda  Ürünler hala teslim edilmemişse (veya Hizmetler hala gerçekleştirilmemişse) Alıcı, yazılı olarak son kez, 15 (on beş) günden az olmamak üzere Satıcıya vereceği makul bir süre içinde teslimatın yapılması talebinde bulunabilir. Satıcı, bu son süre içinde teslimatı gerçekleştiremezse ve bu başarısızlık Alıcının kusurlu olduğu herhangi bir durumdan kaynaklanmıyorsa, Alıcı, Satıcıya yazılı bildirimde bulunarak, gecikme nedeniyle kullanıma alınamayacakürünün (veya hizmetin) o kısmı ile ilgili Sözleşmeyi feshedebilir. Madde 7.2'ye göre (varsa) ödenecek cezai şart bedeli dışında, Alıcı'nın  Madde 7.4'e göre fesih etmesi durumunda Satıcı, Alıcıya karşı her ne nam altında olursa olsun zararlardan ve sair taleplerden veya başka herhangi bir şekilde sorumlu olmayacaktır.

7.5   Sözleşmenin herhangi bir detayı Alıcı tarafından Satıcı ile anlaşarak (Ürünlerin veya Hizmetlerin tasarımı veya miktarı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) değiştirilirse veya Alıcı tarafından herhangi bir sorgulama yapılırsa, teslimat tarihi her koşulda makul olacak süreye kadar Satıcı tarafından uzatılabilir.

7.6   Teslimattaki (veya Hizmetlerin gerçekleştirilmesindeki) gecikme, Madde 10.7 kapsamındaki geç ödemeler için Satıcı tarafından askıya alınması da dahil olmak üzere, Alıcının bir eylemi veya ihmalinden veya Madde 14 kapsamına giren bir durumdan kaynaklanıyorsa, teslimat süresi, ilgili koşullar göz önüne alınarak makul olan bir süre kadar uzatılacaktır. Gecikme nedeni, teslimat için başlangıçta kararlaştırılan süreden sonra ortaya çıksa bile, teslimat süresi uzatılacaktır.

7.7   Alıcı, kararlaştırılan tarihte Ürünü teslim alamayacağını tespit ederse veya kendi açısından muhtemel gecikme görünüyorsa, Alıcı gecikmeksizin gecikmenin nedenini ve eğer mümkünse Alıcının teslimatı alabileceği zamanı belirterek yazılı olarak Satıcıya bildirecektir. Şüpheye mahal vermemek için, söz konusu bildirimden bağımsız olarak Madde 7.8 geçerliliğini koruyacaktır.

7.8   Satıcının Ürünleri saklamayı kabul ettiği durumlar dışında (ve teslimat tarihinden itibaren 2 (iki) aydan daha uzun bir süre boyunca herhangi bir depolama, depolanan Ürünlerin bedelinin %3 (üç)’ü üzerinden aylık olarak ücretlendirilecek ve söz konusu sürenin sona ermesinden sonra Ürünlere ilişkin tüm kayıp veya hasar riski, Alıcıya ait olacaktır), herhangi bir Ürün teslimata veya alınmaya hazır olduğunda, Satıcı, Alıcıya Alıcının Ürünleri teslim almasını talep eden yazılı bildirimde bulunabilir. Alıcı, Satıcı’ya Ürünleri kararlaştırılan tarihte teslim alamayacağını yazılı olarak bildirirse ya da kararlaştırılan tarihte teslimatı alamazsa, Satıcı yine de ilgili faturayı kesme hakkına sahip olacak ve buna göre Alıcı, Ürünler kararlaştırılan tarihte teslim edilmiş gibi teslimata bağlı herhangi bir ödemeyi yapacaktır. Böyle bir durumda Satıcı, her iki durumda da hasar ve masraflar Alıcıya ait olmak üzere Ürün'ün Satıcının tesislerinde veya başka bir yerde depolanmasını ayarlayacaktır. Alıcının talep etmesi ve Alıcının ilgili primi ödemesi halinde Satıcı, masrafları Alıcıya ait olmak üzere Ürünü sigortalayacaktır.

7.9   Satıcı, yazılı bildirimde bulunarak, Alıcının teslimatı hiçbir durumda 15 (on beş) günü geçmeyecek makul bir süre içinde almasını talep edebilir. Satıcının sorumlu olmadığı herhangi bir nedenle, Alıcı bu süre içinde teslimatı alamazsa, Satıcı, Alıcıya yazılı bildirimde bulunarak, Ürün'ün teslimata hazır olan ancak Alıcının Temerrüdü nedeniyle teslim edilemeyen kısmı ile ilgili Sözleşmeyi feshedebilir. Satıcı, Alıcının Temerrüdü nedeniyle uğradığı zarar ve masrafları Alıcı’dan tazmin etme hakkına sahip olacaktır.

7.10   Alıcı, Satıcıdan teslimatı önemli bir süre geciktirmesini isterse ve Satıcı bunu kabul ederse, Satıcı Fiyatı artırma hakkına sahip olacak ve Alıcıya yeni Fiyatı bildirecektir.

7.11   Alıcı erken veya kısmi teslimatları reddetme hakkından feragat eder ve Alıcı'nın bu tür teslimatları yalnızca bu gerekçelerle reddetmesi durumunda Satıcı teslimatı gerçekleştirmiş sayılır.

8. MÜLKİYETİN EL DEĞİŞTİRMESİ VE RİSKLER

8.1   Herhangi bir ticari şart üzerinde anlaşmaya varılmamışsa, Sözleşmenin oluşturulduğu tarihte yürürlükte olan INCOTERMS’e göre teslimat "Ex Works" (EXW) şeklinde olacaktır ve Alıcı, Satıcıdan Ürünleri belirli bir yere teslim etmesini isterse, Satıcı, nakliyeyi ayarlayarak bunu kabul edebilir, bu durumda tüm nakliye ve ilgili ekstra masraflar Alıcı tarafından karşılanacaktır.

8.2   Ürünlere ilişkin riskler, Sipariş kapsamında taraflarca kararlaştırılan ticari şarta uygun olarak teslimatın ardından (veya böyle bir ticari şartın olmaması durumunda, yukarıdaki Madde 8.1'de belirtilen teslimat şekli uyarınca) veya Alıcının yukarıdaki Madde 7.8 uyarınca teslimatı alamaması durumunda, Satıcının ilgili nakliye masraflarını üstlenip üstlenmeyeceğine bakılmaksızın kararlaştırılan teslimat tarihinde, Alıcıya geçecektir.

8.3   Ürünlerin ambalajı, miktarları veya dış özellikleri (görünür kusurlar) ile ilgili herhangi bir talep, Ürünlerin tesliminden itibaren 2 (iki)gün içinde iadeli taahhütlü mektupla yazılı olarak Satıcıya bildirilmelidir. İmzasız veya “kontrol edilmemiş” ya da benzer ibare ile imzalanmış  teslimat notları, bu tür herhangi bir talebin Satıcı tarafından reddedilmesine neden olacaktır. Satıcı tarafından kararlaştırılan ürün iadeleri, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Satıcı veya görevlendirdiği yüklenici tarafından yalnızca Alıcının Satıcı kayıtlarında bulunan ilgili müşteriadresinden tahsil edilecektir. Teslimat sırasında yapılan titiz bir araştırma ile tespit edilemeyen (gizli kusurlar) kusurlarla ilgili her türlü talep, tespitinden itibaren 10 gün içinde iadeli taahhütlü mektupla ile ve her halükarda Garanti Süresinin bitiminden önce Satıcıya bildirilmelidir.

8.4   Alıcı tarafından ileri sürülen herhangi bir talebin mevcudiyetinin, Alıcı'ya, ilgili talebe konu Ürünlerin veya aynı veya farklı Sözleşmeler kapsamında sağlanan Ürünlerin ödemesini askıya alma veya geciktirme yetkisi vermeyeceği kabul edilmiş ve anlaşılmıştır.

8.5   Alıcı, ilgili ilgili bedelin ödenmeme riskine karşı güvence olarak, bedeltamamen ödenene kadar Ürünlerin Satıcının mülkiyetinde kalacağını kabul ve beyan eder. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, Alıcı, yukarıdaki 8.2 Maddesine uygun olarak teslimat tarihinden itibaren Ürünlere ilişkin kayıp veya hasar risklerini üstlenecektir. Alıcının satın alma fiyatının herhangi bir veya daha fazla taksitini kısmen veya tamamen ödememesi veya geciktirmesi durumunda, Satıcı Sözleşmeyi derhal feshetme ve/veya aynı veya başka bir sözleşme altındaki Alıcıya teslimatları durdurma hakkına sahip olacaktır. Satıcı, Alıcının kusuru nedeniyle Sözleşmeyi feshetmeyi seçerse, Satıcının sahip olabileceği başka bir hak veya çözümü sınırlamadan, Satıcı, Alıcı tarafından ödenmiş olan satın alma fiyatının taksitlerini Sözleşmenin fesih tarihine kadar tazminat olarak alıkoyma hakkına sahip olacaktır.

8.6   Ürünlerin mülkiyeti Alıcıya geçene kadar, söz konusu Ürünler, Madde 7.8 uyarınca Alıcı adına Satıcı tarafından saklanmamış olması koşuluyla, Alıcı:

   8.6.1   Ürünleri Satıcı için emanetçi olarak vekalet esasına göre tutacak;

   8.6.2   Ürünleri, Satıcının mülkü olarak kolayca tanımlanabilmeleri için Alıcı tarafından tutulan diğer tüm mallardan ayrı olarak depolayacak;

   8.6.3   Ürünleri yeterli koşullarda tutacak ve teslimat tarihinden itibaren tam fiyatı üzerinden tüm risklere karşı sigortalı tutacak;

   8.6.4   Herhangi bir Temerrüt meydana gelirse Satıcıyı derhal bilgilendirecek;

   8.6.5   Ürünler üzerindeki veya Ürünlerle ilgili herhangi bir tanımlayıcı işareti veya ambalajı çıkarmayacak, tahrif etmeyecek veya üzerini kapatmayacaktır;

   8.6.6   Satıcının zaman zaman talep edebileceği Ürünlerle ilgili bilgileri Satıcıya verecek; ve

   8.6.7   Satıcının, Ürünler üzerindeki haklarını herhangi bir üçüncü tarafa karşı etkin ve uygulanabilir kılmak için gerektirebileceği tüm adımları atacak,

ancak Alıcı, Ürünleri yeniden satabilir veya işinin olağan akışı içinde kullanabilir.

9. FİYATLAR

9.1   Satıcının güncel fiyat listelerinde gösterilen tüm fiyatlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu değişiklik, Alıcı tarafından verilen ve Satıcı tarafından bu değişiklikten önce yazılı olarak kabul edilen herhangi bir Siparişi etkilemeyecektir.

9.2   Satıcının Ürünler için teklif ettiği fiyatların Bakır, Kurşun veya Alüminyum için bir metal fiyatı baz alınarak belirlendiğidurumlarda, Satıcı tarafından yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça Fiyat, Ürünlerin metal içeriği ile ilgili olarak Siparişin Satıcı tarafından alınmasından sonraki iş günü geçerli olan fiyata (veya duruma göre, üzerinde mutabık kalınan herhangi bir varyasyona) göre ayarlanacaktır. Metal fiyatı, sırasıyla, A dereceli Bakır, Yüksek Dereceli Birincil alüminyum ve minimum %99,97 saflıkta Kurşun için resmi Londra Metal Borsası Nakit Satıcı ve Uzlaşma Fiyatı olacaktır. Alıcı ayrıca açığa çıkacak (Ürünlerin teslim tarihinden itibaren hesaplanan) herhangi bir Contango masrafını Satıcıya tazmin edecektir.

9.3   Alıcı, Sözleşmeyi yerine getirmek için rezerve edilen veya satın alınan metallerle ilgili olarak ve/veya Alıcı tarafından tüm Ürünleri veya bunlardan herhangi birini Satıcı teklifinde veya Sipariş kabulünde belirtilen süre veya Satıcı tarafından yazılı olarak kararlaştırılan daha uzun bir süre içinde teslim almamasından kaynaklanan, Satıcı tarafından maruz kalınan tüm masraf ve zararları (Contango masrafı ve finansman maliyetleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) talep üzerine Satıcıya tazmin edecektir.

9.4   Fiyatın Euro (EUR) ya da Amerikan Doları (USD) dışında bir para biriminde olması durumunda, Fiyat, Euro (EUR) ya da Amerikan Doları (USD) karşısında ilgili döviz kurundaki herhangi bir olumsuz değişikliği hesaba katmak üzere Siparişin kabulünden önce herhangi bir zamanda  Satıcı tarafından revize edilebilecektir. Alıcı, Alıcının Sözleşmeye uygun olarak Ürünlerini teslim almaması ve ödememesi nedeniyle ortaya çıkan ve Sözleşme kapsamındaki vadesi gelen ödemeleri karşılamak için Satıcı tarafından üstlenilen, yabancı para birimini satması ile ilgili tüm masraf ve zararları talep üzerine karşılayacaktır.

9.5   Aksi kararlaştırılmadıkça, satın alma fiyatı, Ürünün üretildiği ülkedeki ilgili sektördeki genel uygulamalara uygun (ilgili taşıma araçları dikkate alınarak)  olarak paketlenmiş ve EXW teslim edilen Ürünleri kapsayacaktır. Ayrıca, Satıcının fiyatlarına Satıcının standart prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilen rutin testlerin maliyeti dahildir. Alıcı tarafından ek testler talep edildiğinde, bunlar ekstra ücretlendirilir ve teslimatı etkileyebilir. Diğer tüm masraflar veya harcamalar (örneğin, nakliye sırasında özel koruma; döşeme ve montaj hizmetleri; Ürünlerin döşemesinin denetimi vb. için) tamamen Alıcının üzerindeolacaktır.

9.6   Aksi kararlaştırılmadıkça, Ürünlerin sarıldığı makaralar ve diğer ambalaj türleri Satıcıya iade edilmeyecektir. Bu kapsamda ilgili makaralar Alıcıya faturalandırılacaktır. Taraflar dilerlerse Satıcının Alıcıya sattığı makaraları Satıcıya geri satacağı hüküm ve koşullar üzerinde ayrıca anlaşabilirler.

9.7   Satıcının Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirme maliyeti, Alıcının herhangi bir eylemi veya ihmali veya Sözleşme tarihinden sonra, dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir kanun veya kanun hükmünde düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile artarsa o zaman Fiyat, bu tür ek masrafları karşılayacak şekilde ayarlanacaktır.

9.8    Aksi belirtilmedikçe, tüm fiyatlar herhangi bir indirimden muaftır. Verilen fiyatlara KDV dahil değildir ve kanunen gerekli olduğu takdirde uygun oranda eklenecek ve Madde 10'a uygun olarak Alıcı tarafından ödenecektir.

10. ÖDEME ŞARTLARI

10.1   Madde 7.8 (geçerli olduğu durumlarda) kapsamında Ürünler veya Hizmetler veya depolama ücretleri (sigorta maliyetleri dahil) için ödeme Euro (EUR) ya da Amerikan Doları (USD) olarak veya karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılan başka bir para biriminde, faturanın kesildiği tarihte belirtilen ayın sonundan itibaren 7 gün içinde veya taraflarca kararlaştırılan başka bir şekilde, yapılacaktır.

10.2   Alıcı'nın zamanında ödeme yapmaması durumunda Satıcı, vadesinden itibaren bankalarca mevduat hesaplarına uygulanan en yüksek  faiz oranındafaize hak kazanır. Zamanında ödeme esastır.

10.3   Yukarıdakilere halel getirmeksizin, Satıcı bir kredi limiti belirleyebilir ve böylece Alıcı tarafından herhangi bir zamanda Satıcıya ödenebilecek toplam parasal tutarı sınırlayabilir. Satıcı, bir kredi limiti belirlerken, kendi takdirine bağlı olarak belirleyeceği politika, prosedür ve uygulamaları kullanarak bir kredi değerlendirmesi yapacaktır. Satıcı, Alıcı için belirlediği kredi limitini, Alıcıyı ilk bilgilendirdikten sonra herhangi bir zamanda (genellikle Satıcı tarafından belirlenen hesap temsilcisi aracılığıyla) değiştirme (yani artırma veya azaltma) hakkına sahiptir. Satıcının herhangi bir Siparişi kabul etmesine bakılmaksızın, Satıcı, Alıcının Satıcıya borçlu olduğu toplam tutar (sipariş edilen ancak henüz teslim edilmeyen Ürünler için Alıcı tarafından ödenmesi beklenen miktar dahil) Satıcı tarafından belirlenen kredi limitinin altına düştüğü vakte dek ürünlerin imalatını ve/veya sevkiyatını veya Alıcıya Hizmetlerin ifasını askıya alabilir; ayrıca, talep edilen herhangi bir teslimat veya hizmetin gerçekleştirilmesi Alıcı tarafından Satıcıya ödenecek toplam tutarın Satıcı tarafından belirlenen kredi limitini aşmasına neden olacaksa, Satıcı gelecekteki Ürün sevkiyatlarını veya Hizmetlerin gerçekleştirilmesini sınırlayabilir. Burada sağlanan haklar uyarınca Satıcı tarafından Ürünlerin sevkiyatında veya Hizmetlerin gerçekleştirilmesinde herhangi bir askıya alma veya sınırlama, Satıcı tarafından Sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülüklerin ihlali veya temerrüdü olarak kabul edilmeyecektir.

10.4   Ürünlerin veya Hizmetlerin gerçekleştirilmesinin herhangi bir sevkiyatı veya kısmi sevkiyatı, Satıcı tarafından bu yönde bir bildirim yapıldığı takdirde, ayrı bir sözleşmenin konusu olarak ele alınacak ve buna göre ödenecektir.

10.5   Satıcı, zaman zaman Alıcıdan yeterli kredi referansı talep etme ve garanti olarak Satıcının uygun göreceği bir taraftanödeme teminatı talep etme hakkına sahip olacaktır.

10.6   Alıcı, her ne sebeple olursa olsun, Satıcı tarafından Alıcıya borçlu olunan hiçbir tutarı Satıcıya yapılacak ödemeden mahsup etme hakkına sahip olmayacaktır.

10.7   Alıcının ödemeyi geciktirmesi durumunda, Sözleşme kapsamında veya Alıcı ile Satıcı veya herhangi bir Satıcının İştiraki arasında imzalanan herhangi bir sözleşme/sipariş kapsamında veya Satıcının, Alıcının ilgili ödemeyi/ödemeleri vadesi geldiğinde yapmayacağına veya yapmayacağına inanmak için nedenlerinin olması durumunda, Satıcının, Sözleşme kapsamında ve/veya kanunen ve/veya diğer herhangi bir yasal teori kapsamında herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin, üretimi durdurma ve/veya Sözleşme ve Satıcı ile Alıcı arasındaki diğer herhangi bir sözleşme kapsamındaki tüm teslimatları alıkoymaya, vadesi geçmiş tutar tahakkuk eden faizle birlikte ödenene veya Alıcı, ödeme yükümlülüklerini güvence altına almak için Satıcıyı tatmin edecek şekilde yeterli teminat verene kadar, hakkı olacaktır. Madde 10.7 ve bu tür bir askıya alma hakkının herhangi bir şekilde kullanılması, Madde 15'in hükümlerine halel getirmez.

11. KUSURLU ÜRÜNLERDE SORUMLULUK

11.1   Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, Satıcı, teslimat tarihinden itibaren veya Alıcının talebi üzerine depolanan Ürünler söz konusu olduğunda, Alıcının saklama talebi olmasaydı teslimatın gerçekleşmesi gereken tarihten itibaren 24(yirmidört) aylık bir süre için (“Garanti Süresi”) , Satıcı tarafından sağlanan Ürünlerin tüm maddi yönleriyle Sözleşmede belirtilen ve üzerinde mutabık kalınan teknik özelliklere uygun olacağını ve hatalı tasarım, malzeme veya işçilikten kaynaklanan kusurlar içermeyeceğini garanti eder. Yukarıdakilere bakılmaksızın, Satıcı hiçbir durumda olağan aşınma ve yıpranmadan kaynaklanan kusurlardan; bakım eksikliği, uygunsuz kullanımdan (yani, Satıcının satış literatüründe veya fiyat teklifinde ilgili Ürün için onaylanmamış veya Satıcı tarafından yazılı olarak onaylanmamış bir kullanım); yanlış kullanımdan; zarardan; uygun olmayan veya geçerli olmayan kurulumdan; dış kazalardan; veya Satıcının makul kontrolü dışındaki diğer sebeplerden sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Satıcı tarafından üretilmeyen, ancak Satıcı tarafından sağlanan kusurlu ürün veya aksesuarlar durumunda, Satıcının bu Madde kapsamındaki sorumluluğu, hiçbir koşulda, bu tür ürün veya aksesuarların tedarikçisinin Satıcıya karşı ilgili sorumluluğundan daha fazla olmayacaktır. Tedarikçinin yükümlülüğünün ayrıntıları, talep üzerine Alıcıya sunulacaktır. Garanti Süresi boyunca, Satıcı, makul bir süre içinde, Satıcının hatalı tasarımı, malzemeleri veya işçiliğinden kaynaklanan kusurlardan etkilendiği kanıtlanan Ürünleri kendi tercihine bağlı olarak onaracak veya değiştirecektir. Satıcının sorumluluğu yalnızca kusurlu Ürünlerin onarılması yahut Ürünlerin değiştirilmesi durumunda, kusurlu bulunan ile aynı uzunlukta yeni kablonun ücretsiz olarak tedarik edilmesiyle sınırlı olacaktır. Kusurlu bulunan Ürünler, hiçbir durumda kusurlu Ürünlerin çıkarılması, sökülmesi ve/veya yeni ürünlerin yeniden kurulması maliyetlerini içermez. Yukarıdaki kusurlu Ürünlerin onarımına veya değiştirilmesine alternatif olarak, Satıcı, kusurlu Ürünler için Alıcı tarafından ödenen bedeli iade etme konusunda mutlak takdir yetkisine sahip olacaktır.

Sözleşmenin Hizmetlerin sağlanmasını içermesi durumunda, Satıcı bu Hizmetlerin makul beceri ve özenle gerçekleştirileceğini garanti eder ve söz konusu Hizmetlerle ilgili olarak, söz konusu Hizmetler için geçerli olan Garanti Süresi bu tür Hizmetlerin tamamlanmasının ardından 24 (yirmidört) ay olarak kabul edilecektir. Hizmetlerinden herhangi birinin Garanti Süresi içinde bu Maddede belirtilen garantiye uymadığı tespit edilirse, Satıcı bu Hizmetleri ek ücret almadan yeniden gerçekleştirecektir.

11.2   Yukarıdaki garanti, kusurlu Ürünler veya uygun olmayan Hizmetler ile ilgili tüm taleplerin, yukarıdaki Madde 8.3'te belirtilen hükümlere uygun olarak Alıcı tarafından Satıcıya yapılması (kusurlu Ürünler olması durumunda, talepte bulunulan kusurlu Ürünün Satıcının talep ettiği miktarlarda uygun numuneler ve ilgili tüm veriler ile) şartıyla geçerli olacaktır.

11.3   Satıcı tarafından, kusurların yukarıdaki madde 11.1 kapsamına girmediğini gösteren herhangi bir soruşturma sonucunda, Satıcı, Alıcıya fatura kesme hakkını saklı tutar ve Alıcı, söz konusu soruşturmanın makul maliyetlerini derhal ödeyecektir.

11.4   Onarım veya değiştirme faaliyetleri, Satıcının kendi takdirine bağlı olarak, Satıcının tesislerinde veya Alıcının tesislerinde veya mahalde gerçekleştirilecektir. Mahalde yapılacak işler için Satıcının ihtiyaç duyduğu her türlü desteği (personel ve araç anlamında) sağlamak giderleri ve masrafları kendisine ait olmak üzere Alıcı'nın sorumluluğundadır. Kusurlu Ürünlerin sökülmesi ve/veya yeni ürünlerin yeniden kurulması masrafları da tamamen Alıcının hesabına olacaktır. Satıcı tarafından değiştirilen kusurlu Ürünler Satıcının mülkiyetinde kalacak ve Alıcı bunları ücretsiz olarak Satıcıya iade edecektir.

11.5   Satıcı, Ürün ve Hizmetleri yalnızca bu Madde 11'de belirtilen ölçüde garanti eder. Bu Madde 11'de belirtilen garantiler ve çözümler, Prysmian tarafından bu tür garantilerin ihlali durumunda Satıcının tek garantisini ve Alıcının tek çözümünü teşkil eder. Şüpheye mahal vermemek için, yukarıda belirtilen garantinin, belirli bir amaca uygunluk veya belirli niteliklere sahiplik, veya satılabilirliğe ilişkin herhangi bir garanti dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, geçerli yasa kapsamında belirtilen (yazılı, sözlü veya zımni) tüm garantilerin yerine geçtiği taraflarca açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre, Ürünlerin veya Hizmetlerin kusurlu olması veya Ürünlerin amaçlanan kullanımı için temel niteliklerin bulunmaması durumunda geçerli yasa kapsamında Alıcıya sunulan her türlü çözüm yolunun yanı sıra Satıcının, bunun sonucunda Alıcının maruz kaldığı doğrudan ve/veya dolaylı (örneğin, kar kaybı gibi) herhangi bir zararın tazmini için herhangi bir sorumluluğu taraflarca açıkça redddilmektedir.

12. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

12.1   Yukarıdaki Madde 11.5'te belirtilen sınırlamalara halel getirmeksizin, Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşmeyle bağlantılı olarak Satıcının toplam sorumluluğunun, Sözleşmenin Alıcı tarafından feshedilmesi durumu dahil olmak ama bununla sınırlandırılmamak üzere, sözleşmenin ihlali, haksız fiil (ihmal dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere), üçüncü kişilere verilen zarardan sorumluluk, tazminat veyahut başka ne şekilde ortaya çıkmış olursa olsun Alıcı tarafından bu Sözleşme kapsamında Satıcıya fiilen ödenen Fiyatın %50'sini aşamayacağı taraflarca kabul edilir.

12.2   Ayrıca, Satıcı, sözleşmenin ihlali, haksız fiil (ihmal dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere), tazminat veya başka bir şekilde, herhangi bir iş fırsatı kaybı, kar kaybı, kullanım kaybı, üretim kaybı, güç kaybı, gelir kaybı, veri kaybı, sözleşme kaybı, beklenen tasarruf kaybı, itibar kaybı, finansman faydaları kaybı, teşvik veya sübvansiyon kaybı, işletme maliyetlerinde artış, güç değiştirme maliyetlerinde artış, bir talep, tazminat veya başka bir durumun sonucunda Alıcı tarafından herhangi bir üçüncü tarafa ödenen zararlar ve/veya cezalar (herhangi bir iptal ücreti, cezai şart bedeli, tazminatlar, yasal ücretler ve masraflar dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) finansman maliyetleri veya sermaye maliyetlerin artışı nedeniyle olan zararlar, arıza süresi kaybı veya herhangi bir özel, dolaylı, cezai, arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan hasar veya herhangi bir türdeki kayıplardan, sözleşmeden veya haksız fiilden kaynaklanması  ve/veya Satıcının bu tür zararların olasılığı hakkında bilgilendirilmiş olması fark etmeksizin,  sorumlu değildir.

12.3   Garanti Süresi sona erdikten sonra, Sözleşme kapsamında veya Sözleşmeyle bağlantılı olarak (arızalı Ürünler veya Hizmetlerle ilgili herhangi bir talep dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Satıcıya karşı herhangi bir talepte bulunulamaz.

13. HİZMETLER

13.1   Satıcı, Hizmetlerden herhangi birini sağlamayı taahhüt ederse, Alıcı, Satıcının Hizmetleri gerçekleştirmesine izin vermek için gerekli olan tüm faaliyetleri ve işleri, masrafları ve riskleri kendisine ait olmak üzere yürütecek ve Satıcıya, tesisler, malzemeler (enerji, su, aletler vb. gibi), personel ve Satıcının Hizmetleri yerine getirmesini sağlamak için makul olarak gerekli olan diğer her şeyi ücretsiz olarak sağlayacaktır.

13.2   Hizmetlerin sağlanması ile ilgili olarak, tarafların yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

       - Satıcı, döşeme prosedürleri ve döşeme sırasında ürünlerin manipülasyonu ile ilgili olarak alıcının personeline doğru talimatları sağlamaktan yükümlü olacaktır;

       - Alıcı, Satıcı temsilcileri tarafından verilen talimatların doğru bir şekilde uygulanmasından sorumlu olacaktır.

       Buna göre, Satıcı personelinin Alıcı personeline verdiği yanlış talimat nedeniyle Ürünlerde meydana gelen her türlü hasar ve/veya kusurdan Satıcı sorumlu olacaktır. Böyle bir durumda, 11. ve 12. Maddelerde belirtilen hükümler uygulanacaktır.

       Ancak, Ürünlerde meydana gelen herhangi bir hasar ve/veya kusur, Satıcı temsilcilerinden alınan talimatın Alıcı personeli tarafından ihmal edilmesi veya uygunsuz ve/veya yanlış uygulanmasından kaynaklanırsa, Satıcı, Alıcının bununla bağlantılı olarak maruz kaldığı herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.

14. MÜCBİR SEBEPLER

14.1   Satıcı, (Satıcıyı, İştiraklerin herhangi birini ve/veya tedarik zincirinin herhangi bir üçüncü tarafını etkileyen) bir Mücbir Sebep nedeniyle Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmekten alıkonulur, engellenir veya geciktirilirse, o zaman Satıcı Alıcıya bu tür bir olayın meydana geldiğini ve koşullarını bu tür bir olayın meydana gelmesinden hemen sonra yazılı olarak bildirecektir.

14.2   Satıcı tarafından Sözleşmenin ifası, Sözleşme sırasında bir veya daha fazla Mücbir Sebep nedeniyle 6 (altı) haftadan fazla tek bir süre veya toplam 10 (on) haftadan fazla bir süre için alıkonulur, engellenir veya geciktirilirse, Satıcının, (i) Alıcıya 10 (on) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi feshetmeye veya (ii) fiyatı, teslimat şartlarını ve Sözleşmenin diğer ilgili hükümlerini o zamanki mevcut koşulların ışığında yeniden müzakere etmeye hakkı vardır; böyle bir durumda, taraflar Sözleşmenin şartlarını yeniden müzakere etmezlerse, Satıcı Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. Sözleşmenin bu Madde 14.2 uyarınca Satıcı tarafından feshedilmesi durumunda, Madde 15.2 geçerli olacaktır.

15. FESİH

15.1  Yürürlükteki yasa kapsamında mevcut olan diğer çözüm yollarına halel gelmeksizin, bir Temerrüt meydana gelirse, Satıcı, Alıcıya yazılı bir bildirimde bulunarak Sözleşmeyi (ve/veya Satıcı ile Alıcı arasındaki henüz tamamen yerine getirilmeyen ürün ve/veya hizmetlerin tedarikine ilişkin diğer herhangi bir sözleşmeyi) feshetme hakkına sahip olacaktır.

15.2   Fesihle birlikte, Satıcının sahip olabileceği herhangi bir başka hakkı veya çözümü sınırlamadan, Satıcı:

   15.2.1     Alıcı tarafından halihazırda yapılmış olan herhangi bir ödemeyi alıkoyma hakkına sahip olacaktır; ve

   15.2.2     Sözleşme kapsamında Alıcıya herhangi bir Ürün veya Hizmet tedarik etme yükümlülüğü sona erecektir; ve

   15.2.3     fesih sonucunda maruz kalınan (bunlarla sınırlı olmamak üzere, metallerin korunmasına yönelik masraflar ve herhangi bir metal kurulumunun sökülmesi için maruz kalınan kayıplar dahil olmak üzere) tüm masraflar ve zararlar için tazmin edilme hakkına sahip olacaktır.

16. DEĞİŞİKLİKLER

16.1   Alıcı, Satıcının yazılı izni olmadan Siparişte herhangi bir değişiklik yapma hakkına sahip olmayacaktır.

16.2   Satıcı, bir Siparişte mutabık kalınan bir değişiklikten veya bir Siparişin mutabık kalınan iptalinden kaynaklanan herhangi bir metal, para birimi veya imalat kayıplarını Alıcıdan geri alma hakkına sahip olacaktır.

17. MUHTELİF

17.1  Alıcı, Satıcı'nın önceden yazılı izni olmaksızın Sözleşme'yi veya burada doğan herhangi bir hak veya yükümlülüğü kısmen veya tamamen devredemez. Satıcı, Sözleşme'nin yanı sıra Sözleşme'ye bağlı olarak tahakkuk eden hak veya yükümlülükleri kısmen veya tamamen İştiraklerinden herhangi birine veya Sözleşme'nin atıfta bulunduğu işletamamen veya kısmenbağlantılı olan herhangi bir üçüncü tarafa devredebilir. Bu tür herhangi bir devir, Alıcıya yazılı bildirimde bulunulduğunda geçerli olacaktır.

17.2  Yukarıdakilerin genel hüküm mahiyetine halel gelmeksizin, Satıcı, Alıcı'nın rızası olmaksızın bu Sözleşme'den doğan alacaklarının tamamını veya bir kısmını herhangi bir üçüncü kişiye devredebilir. Satıcının alacaklarının bu şekilde temlik edilmesi, Satıcının Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak Alıcının sahip olabileceği yükümlülüklerini veya herhangi bir mahsup hakkını veya diğer herhangi bir hak veya talebini hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Satıcı, ifşayla ilgili herhangi bir kısıtlamaya bakılmaksızın, herhangi bir faturanın bir kopyası, Alıcının adı ve adresi ve bu Sözleşmenin bir kopyası dahil olmak ama herhangi bir teknik ya da mülkiyete ilişkin açıklama hariç olmak üzere, makul surette gerekli olan her türlü bilgiyi devralan kişiye ve bu tür bir atama ile bağlantılı olan diğer kişilere ifşa edebilir. Bu tür bir devire rağmen, devralan tarafından aksi bildirilinceye kadar, Alıcı, bu Sözleşme ile ilgili olarak Satıcı ile böyle bir devir gerçekleşmemiş gibi iş yapmaya devam edecektir.

17.3 Satıcı, işbu Sözleşme kapsamındaki Ürünlerin tedarikini veya Hizmetlerin şartlarını tamamen veya kısmen, İştiraklerinden herhangi biri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü tarafa taşere edebilir.

17.4  Satıcı'nın Sözleşme kapsamındaki haklarından herhangi birini uygulamaması, Satıcı'nın Sözleşme kapsamında ve/veya kanunen sahip olabileceği herhangi bir haktan feragat ettiği şeklinde işlemez ve bu şekilde yorumlanmayacaktır.

17.5  Alıcı, Satıcının Ürünleri sattığı veya Hizmetleri sağladığı fiyatlara ilişkin herhangi bir bilgi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Satıcıdan ihalesi veya Sözleşme ile bağlantılı olarak edindiği herhangi bir bilgiyi (ticari veya teknik nitelikte olsun) gizli tutacak ve Satıcının önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir üçüncü şahsa ifşa etmeyecektir.

17.6  Herhangi bir mahkeme veya yetkili makam, Sözleşmenin herhangi bir hükmünün (veya herhangi bir hükmün bir kısmının) geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğunu tespit ederse, o hüküm veya kısmi hüküm, gerekli olduğu ölçüde silinmiş sayılacak ve Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliği ve uygulanabilirliği etkilenmeyecektir.

17.7  Sözleşmede yapılan hiçbir değişiklik, yazılı olarak yapılmadığı ve hem Alıcı hem de Satıcı'nın yetkili temsilcisi tarafından imzalanmadığı sürece geçerli olmayacaktır.

17.8  Sözleşmedeki hiçbir şey, herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir menfaat veya Sözleşmenin herhangi bir hükmünü uygulama hakkı vermez.

17.9 Alıcı, Satıcının ticari markasını veya Satıcının sahip olduğu herhangi bir ticari markayı (tescilli olsun veya olmasın), Satıcı logosunu veya adını kullanmayacak veya herhangi bir reklamında, pazarlama kampanyasında, mağaza içi veya harici ürün promosyonunda ve benzerlerinde yer vermeyecektir veya Satıcının önceden yazılı izni olmaksızın, Satıcının, Alıcının Ürünlerinin herhangi bir reklamını, pazarlamasını veya tanıtımını desteklediğini ima etmeyecektir.

18. ETİK KURALLAR

18.1  Alıcı (a) Satıcı tarafından onaylanan ve işbu metninekinde bulunan veya https://www.tr.prysmiangroup.com/tr/etik-degerler websayfasında erişilir kılınan Etik Kuralları, Mesleki Ahlak Kuralları ve İş Davranış Kuralları’nın (birlikte “Etik Kurallar” olarak tanımlanır)  işbu Koşulların ayrılmaz bir parçasını oluşturduğunu bildiğini ve kabul ettiğini; ve (b) Sözleşmenin ifası ile ilgili olarak, Etik Kurallar hükümlerine tam olarak uymayı ve her ne sebeple olursa olsun, sözleşmenin ifasında istihdam edilen tüm kişilerin söz konusu hükümlere uymasını sağlamayı taahhüt eder.

18.2  Taraflar, Alıcının (ve/veya hangi nedenle Sözleşmenin ifasında Alıcı tarafından istihdam edilen kişilerden herhangi birinin) Etik Kurallar hükümlerinin herhangi birine uymaması durumunda, Satıcının, Alıcıya yazılı bildirimde bulunarak Alıcının kusuru nedeniyle işbu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacağını kabul ederler.

19. GEÇERLİ HUKUK - YETKİLİ MAHKEMELER

19.1  Sözleşme, Türkiyekanunlarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır (kanun ihtilafı hükümleri hariç). Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşmeyle ilgili herhangi bir anlaşmazlık, ihtilaf veya hak talebi, Sözleşmenin ihlali, feshi ya da geçersizliği münhasıran Bursa Mahkemelerinin yetkisine tabi olacaktır.