PERFORMANS TESTLERİ

Yanmaya Karşı Dayanıklılık Testleri
Tek Kablo Yanma Testi

Tek bir kablo numunesine standartlarda belirlenmiş alevin uygulanması ile yapılır. Tek bir kablonun aleve karşı dayanıklılığı ve test boyunca alevin ilerlemesi gözlenir.

Demetlenmiş Kablolarda Yanma Testi

Montajı yan yana yapılmış kabloların, yanmaya karşı dayanıklılığı ve birbirlerine olabilecek etkilerini ölçer. Bina içlerinde kullanılan kablolar açısından çok önemli bir testtir. 3,5 metrelik numuneler bir kabın içerisindeki merdivene demetlenerek bağlanır ve standartta belirlenen metod ile 20 veya 40 dakika boyunca aleve maruz bırakılır. Test boyunca alevin kablolar üzerinde ilerlemesi gözlemlenir.

Yanan Damlacık Testi

Bir kablonun yanması esnasında, izolasyon, dolgu ve kılıf malzemelerinden yanan parçacıklar düşerek, çevredeki başka objelerin de yanmasına sebebiyet verir. Bu etkiyi ölçebilmek için yanan damlacık testi uygulanır.

Duman Yoğunlugu Testi

Kablonun dış çapına göre teste tabi tutulacak kablo sayısı belirlenir. Bu kablolar, 27m?’luk kapalı bir küp kabın içerisinde standartta tanımlanan yakıt karışımıyla yakılır. Kabinin bir duvarındaki ışık kaynağından, karşı duvarındaki alıcıya başlangıçta %100 olan ışık geçirgenliği, kablo yanması esnasında dumanın oda içerisine dağılmasıyla düşer. Test sonunda alıcıya gelen ışık yüzdesi değerlendirilir.

Halojen Asit Gazı Miktarı Testi

Kabloların yanma esnasında açığa çıkardığı gazların etrafa olan etkisini ölçmek için yapılır. Yakılan kablo malzemeleri pH ve iletkenlik değerleri açısından gözlemlenir. Yanma esnasında asidik gazların açığa çıkması, çevrede insanların ölümcül etkilere maruz kalmasına ve elektronik cihazların bozulmasına yol acar.

Gerilim Altında Yanma Testi

Kabloların en az 750°C’lik alev altında akım iletme özelliğini ne kadar süreyle devam ettirebildiğini ölçer. Kullanılan bu kablolar, yanması halinde dahi en az 3 saat boyunca çalışmayı sürdürmelidir.

Demetlenmiş Kablolarda Yanma Testi

Bina içlerinde kullanılan kablolarda en kritik testlerden biridir. Test yan yana döşenmiş kabloların, yanma dayanımlarını ve birbirlerine olan etkilerini ölçer. Yan yana duran kablolar, tek bir kabloya kıyasla, aleve karşı daha dayanıksız olabilmektedir. Bu duruma, gerek kablolar arasındaki hava boşlukları veya yanan bir kablonun diğer bir kabloyu da etkilemesinin sebep olabilir. Kablolar, özellikle büyük yapılarda tek bir kanaldan ilerlediği için, binaların bir katında çıkan yangının tüm katlara yayılması söz konusu olabilir. Alevin bir kattan diğer kata veya aynı kat içerisinde başka bir bölüme ilerlememesi için yanmaya dayanıklı, performansı yüksek kablolar kullanılmalıdır.

Test yapılırken, 3,5 metrelik numuneler bir kabın içerisindeki merdivene, genellikle 7 litrelik bir plastik hacime sahip olacak şekilde bağlanır ve standartta belirlenen metod ile 20 veya 40 dakika boyunca aleve maruz bırakılır. Kabloların, alevi standartta tanımlanandan daha fazla ilerletmemesi gerekir. AFUMEX® kablolar, yangın anında alevi iletmez ve yangının yayılmasına sebebiyet vermez.

Duman Yoğunluğu Testi

Kablolar yanma esnasında yüksek miktarda duman çıkarma potansiyeline sahiptir. Bu hem kaçış anında görüş açısının azalması, hem de zehirlenmelere yol açması sebebiyle ölümcül sonuçlar doğurabilir. Test, yangın olduğunda kaçmayı mümkün kılabilecek en kritik süre olan ilk 40 dakikayı simüle eder. AFUMEX® kablolar, yandığında çıkardıkları düşük duman yoğunluğu ile bu tip risklere karşı en güvenilir kablolardır.

Kablonun yanma esnasında çıkardığı duman yoğunluğu değerlendirilir. Kablonun dış çapına göre ilgili standartta yakılacak kablo sayısı belirlenir. Belirlenen kablo, 27m?’luk bir kapalı küp oda içerisinde, %90 etanol, %4 methanol ve %6 su karışımı yakıt ile yakılır. Duvarların birinde ışık kaynağı, karşı duvarda ise ışık alıcısı vardır. Işık kaynağından, alıcıya başlangıçta %100 olan ışık geçirgenliği, kablo yanması esnasında dumanın birikmesiyle düşer. Test sonucunda bütün yakıt biter ve test suresi 40 dakikadır. Işık miktarı %60’ın altına düşmemelidir.

AFUMEX® kablolarda, ışık alıcısının ölçtüğü ışıkta %20 civarında bir azalma olurken, standart PVC kablolarda bu oran %70’lere varabilmektedir.

Gerilim Altında Yanma Testleri

İnsanların toplu halde bulunduğu yapılarda, herhangi bir yangın anında yangın su pompaları, havalandırma fanları, duman–basınç, yangın asansörleri, yangın ihbar gibi bazı sistemlerin çalışması kritik öneme sahiptir. Bu tip sistemlerde kullanılan kabloların işlevini, oluşabilecek bu yangın esnasında dahi sürdürmesi gerekir. Böylelikle dumanın katlar arasında ilerlemesi engellenmiş, alevin yayılmasını engellemek için sprinklerler devreye girmiş ve alarm sistemleriyle gerekli noktalara derhal ulaşılmış olur.

Benzer sistemlerde kullanılan kablolara gerilim altında yanma testi uygulanır. Kabloların minimum 750°C’lık alev altında akım taşıma işlevini, ne kadar süreyle devam ettirebildiği ölçülür. 1,2 metrelik bir numune her 2 ucundan 10’ar cm açılarak beyan gerilimi uygulanır. Hava ve propan debileri en az 750°C’lık alev elde edecek şekilde ayarlanarak test gerçekleştirilir.

Test sonucunda, kablolar alev altında en az 3 saat boyunca kesintisiz olarak elektrik iletmeye devam etmelidir ve 15 dakika soğuması esnasında da, kısa devre olmamalıdır.

Bu süre, gerek insanların bina içerisinden dışarıya çıkabilmeleri için, gerekse itfaiyecilerin aleve müdahale edebilmesi için uygun zamanı tanır.

AFUMEX® FE 180 kablolar, özel malzemeler sayesinde yangın anında 3 saat boyunca işlevini başarıyla sürdürmektedir.