arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
TOP CONTENT
Overview

Un’attività votata
alla correttezza

Ci impegniamo ad adottare i più elevati standard nell’applicazione di pratiche eque ed etiche in tutto ciò che facciamo quotidianamente, in tutte le nostre sedi. Adottiamo questo approccio in linea con la Mission, la Vision e i valori che contraddistinguono il nostro modo di fare impresa.


La nostra cultura trae forza dalla “carta costituzionale” aziendale, che ruota attorno al Codice Etico. Esso definisce le linee guida relative alla condotta che ci attendiamo dai dipendenti durante le attività quotidiane ed è uno strumento utile per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti.


A questo scopo concorrono le Politiche di Conformità del Gruppo (tra cui si annovera, ad esempio, la Politica di Anticorruzione e il Codice di Condotta Antitrust) concepite per assicurare che dipendenti, fornitori, partner commerciali, agenti di vendita, subappaltatori e distributori abbraccino il modello di business di Prysmian.

Il Codice Etico e le Politiche di Conformità di Prysmian esistono ed evolvono in funzione degli sviluppi che coinvolgono le nostre attività in questo settore così competitivo.

Esaminiamo costantemente tutte le leggi e le norme applicabili in questi ambiti e modifichiamo le nostre politiche di conseguenza, in linea con le più recenti best practice. Ascoltiamo inoltre il parere dei nostri Stakeholder in merito a queste tematiche e prendiamo in considerazione le loro richieste in fatto di legalità e correttezza. Ci impegniamo a promuovere una condotta etica con diverse iniziative, tra cui il programma Prysmian Group Hotline.

Gli aggiornamenti delle politiche vengono comunicati all’interno del Gruppo e resi subito disponibili a tutti i dipendenti e a tutte le consociate.

Per maggiori informazioni sulle politiche relative a etica e integrità, si rimanda alle pagine dedicate riportate sotto.

 

Etik Kurallarımız, politikalarımız ve uygulamalarımız

Prysmian'ın Etik Kuralları, şirket anayasamızın temelini oluşturur. Temel haklarımızı ve ahlaki görevlerimizi ortaya koyan bir tüzük niteliğindedir ve kuruluşumuzdaki her bir kişinin ahlaki ve sosyal sorumluluklarını tanımlar.

Bu Kurallar üç temel kaide üzerine inşa edilmiştir:

  1. İş faaliyetlerinde uyulması gereken etik kurallar: kar elde etme arayışı, uygunsuz davranışları asla haklı çıkarmaz. Kurallara uyarak ve rakiplerimize saygılı davranarak, pazarın ihtiyaçlarını öngörebilen ve karşılayan adil ve şeffaf işlemlerle kazanç sağlamalı, paydaşlarımıza dağıtacağımız değerler üretmeliyiz.
  2. Kurumsal ilişkilerde uyulması gereken ahlaki kurallar: çalışanlarımızla aramızdaki bağın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Çalışanlarımızla aramızdaki bağı, onların haklarına, beklentilerine ve ihtiyaçlarına saygı duyarak ve yaşam koşullarını ve profesyonel anlamda gelişimlerini destekleyerek güçlendirmeye çalışıyoruz. Bireyler, bir şirket olarak gelecekte kaydedeceğimiz büyümenin merkezindedir.
  3. Çevresel ve sosyal konularda uyulması gereken etik kurallar: sürdürülebilir gelişim ilkesine olan inancımız doğrultusunda tüm dünya genelindeki faaliyetlerimizi, çevreye ve yerel topluluklara saygılı bir şekilde yürütüyoruz; aynı zamanda kaynakların sorumlu kullanımını teşvik ediyor ve ilgili bölgelerde refahı arttırmaya yönelik olarak geliştirilmiş yerel projeleri destekliyoruz.

Prysmian Group çatısı altındaki tüm şirketler, Etik Kurallara, yürürlükteki mevzuatlara ve Grup tarafından benimsenmiş olan kurallara ve prosedürlere sıkı sıkıya uyacaklarını taahhüt ederler.

Etik Kurallarımız, uluslararası en iyi uygulamalar ile uyumludur ve BM İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde ve Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) Esas Sözleşmelerinde yer alan ilkeleri benimser.

Etik Kurallarımızın Desteklenmesi

Dürüstlük, Prysmian Group'un temel değerlerinden biridir. Şirket içinde her seviyede dürüstlüğe gereken önemin verilmesi için Etik Kurallarımıza ve şirketimizin diğer ilgili politikalarına uygun hareket edildiğini denetlemek üzere, bir uyum organizasyonu kurduk.

Bu organizasyon aşağıdaki rollerden oluşmaktadır:

  • Baş Uyum Direktörü: Etik Kurallar da dahil olmak üzere tüm şirket politikalarını ve prosedürlerini yönetir, Kontrol ve Riskler Komitesi ve Prysmian Group CEO'suna bağlı çalışır.
  • Yerel Uyum Görevlileri: tüm Prysmian Group şirketlerinde rol alan uyum görevlilerinin rolü, uyum politikalarının tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

 

Çalışan Farkındalığını Arttırmak

 

Çalışanlarımızı etik davranışlar hakkındaki tüm politikalarımız hakkında bilinçlendirmek amacıyla intranet üzerinde bir e-öğrenme modülü geliştirdik. Tüm Prysmian yönetimi ve personeli bu modülü tamamlamak zorundadır.

Bu on-line uygulamanın yeni versiyonları Prysmian Group intranetinde paylaşılmaktadır ve yeni güncellemeler söz konusu olduğunda personel bilgilendirilmektedir.

Bu yaklaşımla, çalışanlarımızın sürekli olarak politikalarımızla iç içe olmasını ve şirketimiz açısından bu politikaların ne kadar önemli olduğunun bilincine varmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.

 

Etik Kurallarımızın tamamını indirmek için tıklayın.

 

Rüşvetle ve Tekelcilikle Mücadele 

 

Prysmian Group, yolsuzluğun ve haksız rekabetin önlenmesi konusunu çok ciddiye almaktadır. Bu bağlamda, Mesleki Ahlak Kuralları ile teminat altına alınan şirket politikaları arasında Rüşvetle Mücadele Politikası ve Tekelciliği Önlemeye yönelik Davranış Kuralları da yer alır. Her iki belge de tüm çalışanların erişimine açık olan şirket intranetinde yayımlanır ve yapılan güncellemeler şirket genelinde duyurulur.

 

Rüşvetle Mücadele Politikası

 

Bu politika kapsamında, hem devlet memurlarının hem gerçek şahısların her türlü yolsuzluk eylemi yasaklanmıştır. Tüm Prysmian çalışanları, bu kurallara ve yönetmeliklere uymak zorundadır ve işbu politikanın daha az kısıtlayıcı olması durumunda, kişilerin çalıştıkları veya faaliyet gösterdikleri ülkelerde yürürlükte olan rüşveti önlemeye ilişkin mevzuatlar geçerli olacaktır.

İşbu politika çerçevesinde hiçbir çalışan, yürürlükteki kanunlara uygun olan ve Group Politikası altında açıkça izin verilen durumlar dışında, bir devlet memuruna, doğrudan veya dolaylı olarak para karşılığı olan herhangi bir çıkar sağlayamaz, vaat edemez, teklif edemez veya böyle bir ödemeyi onaylayamaz.

İşbu amaç doğrultusunda 'devlet memuru', bir kamu idaresinin çalışanlarını veya devlet kontrolündeki bir şirketin çalışanlarını ifade eder. Buna ticari işletmeler, uluslararası kamu kuruluşları, politik partiler veya parti görevlileri veya devlet memuriyeti adayları da dahildir.

Rüşvetle Mücadele Politikamızın tamamını indirmek için tıklayın.

 

Tekelciliği önlemeye yönelik Davranış Kuralları 

 

Bu Kurallar, anlaşmalar ve hakim durumun suistimali hakkındaki İtalyan ve AB rekabet politikasının uygulanmasına ilişkin hususları açıklar. Ortaya çıkan durumların, bu çerçevede, her bir duruma göre ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir.

Tekelciliği önlemeye yönelik Davranış Kurallarımızın tamamını indirmek için tıklayın.

 

Prysmian Group olarak, özellikle Uluslararası İş Faaliyetlerinde Yabancı Devlet Memurlarına Rüşvet Verilmesiyle Mücadeleye yönelik OECD Anlaşmasını imzalamış olan ülkelerde ikamet eden veya faaliyet gösteren, kısmi olarak sahip olduğumuz bağlı kuruluşları ve üçüncü tarafları da benzer politikaları ve uygulamaları benimsemeye teşvik ediyoruz.

Prysmian'da, sağduyulu ve sürdürülebilir bir tedarik zincirini garanti edecek ticari uygulamaları ve şirket genelinde ve değer zinciri boyunca etik, ekonomik, çevresel ve sosyal standartlara uyumu aktif olarak destekliyoruz. Bu ilkeler, İş Davranış Kurallarımız ile teminat altına alınmıştır.

Bu Kurallar tüm çalışanlar ve bizimle iş yapan herkes için geçerlidir. Kurallar altında belirtilen ilkeler, tüm ticari işlemleri ve çalışanlarımızın, Grup işletmelerinin ve tedarikçilerinin, ticari ortaklarının, ticari temsilciliklerinin, taşeronlarının ve distribütörlerinin günlük faaliyetlerini kapsar.

Belge aşağıdaki hususları içerir: iş dürüstlüğü (adil ticaret, çıkar çatışmaları, hediyeler ve diğer ağırlama teklifleri, yolsuzluk, sorumluluk verme); insan hakları ve çalışanların hakları (reşit olmayanların çalıştırılması ve kölelik, işyerinde sağlık ve güvenlik, ayrımcılık yapmama, örgütlenme ve toplu pazarlık özgürlüğü); çevre (önlemler ilkesi, ham maddelerin kullanılması ve uygunluğu, enerji tüketimi, sera gazları ve diğer emisyonlar, su tüketimi, atık üretimi ve geri dönüşüm).

 

Tedarikçi keşif ve değerlendirme süreçlerinde, tedarikçilere İş Davranış Kurallarımız ve Grubun ilgili kılavuz ilkelerine ilişkin uygulamalar özellikle vurgulanmaktadır.

 

Tüm çalışanlar, intranet üzerinden bu Kurallara erişebilir ve yapılan güncellemeler şirket genelinde duyurulur.

 

İş Davranış Kurallarımızın tamamını indirmek için tıklayın.