arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

TOP CONTENT

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ile Hukuki Sebepleri Neledir? 

Kişisel verilerinizi fiziki olarak veya elektronik ortamda (e-posta, telefon veya elektronik ortamda yapılacak anketler gibi diğer yöntemlerle) ya da sizlerin beyanları üzerine toplamaktayız. Kişisel verilerinizi faaliyetlerimiz çerçevesinde çeşitli hukuki sebeplere dayanarak işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir? 

Kişisel verileriniz müşteriye dokunan süreç ve operasyonların yürütülmesi üst amacı çerçevesinde, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;  şirketin 3. Kişiler nezdinde temsilinin sağlanması, pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi, mevcut ve potansiyel müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki kanun çerçevesinde SMS (örn:LME değerleri) ve e-mail duyurusu gönderilmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin icrası, taleplerin takibi amaçlarıyla veri sorumlusunun yetkilendirdiği veri işleyenlerce işlenmektedir. 

Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılmaktadır?

Prysmian Group Türkiye, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini; veri işleyenlerle, üçüncü kişilerle (sayılanlarla sınırlı olmaksızın; iş ortakları, çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dahil destek veya hizmet aldığı tedarikçiler ( Örn: otomatik mail gönderim şirketleri), mal ve/veya hizmet satışı yapılan Müşteriler, Prysmian Group bünyesinde faaliyet gösteren diğer şirketler, şirket hissedarları ile paylaşabilecek, yurtiçinde veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkeler veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelerle sınırlı olmak kaydıyla ve Kanun’un 9. Maddesinde öngörülen düzenlemelere riayet ederek yurtdışında işleyebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verileriniz, yukarıda ilgili bölümde açıklanan kişisel verilerinizin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

Kişisel Verilerinizin Güvenliğine İlişkin Alınan Önlemler Hakkında Bilgiler

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, Prysmian  Group Türkiye uygun güvenlik düzeyini sağlamak için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, gereken denetim çalışmalarını yapmayı taahhüt etmektedir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Prysmian’a yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz:

•    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
•    Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, 
•    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
•    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, 
•    İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
•    İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
•    İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
•    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Gizlilik Politikamız ile ilgili daha fazla bilgi almak için burayaweb sitemizin kullanımı ile ilgili Yasal Notlar’a erişmek için buraya tıklayınız.