EN - Products & Solution - Protodur Low Voltage Cables

Protodur® Insulated Low Voltage Cables

Linking power grids to sustainability

Protodur® Insulated Low Voltage Cables

YVV-U / YVV-R / NYY

YVV-U / YVV-R / NYY - KUMANDA

YVCV-U / YVCV-R / YVMV / NYCY

YVZ2V-U / YVZ2V-R / YVOV / NYRY

YVZ3V-R / YVŞV / NYFGY