Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group TÜRKİYE

TÜRKİYE

Prysmian Group TÜRKİYE Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Etik Kod

Etik Kod

İşlerde davranış etiği bizim için temel bir değerdir ve Prysmian Grubu’nun tüm üyeleri tarafından paylaşılan bir sorumluluktur. Her bir çalışanımız, en değerli kaynağımız olan saygınlığımızı koruma sorumluluğuna sahiptir. İşbu Etik Kod’a (“Kod”) yöneticiler, memurlar, çalışanlar, görevliler, temsilciler, lobiciler, stajyerler, dışarıdan işbirliği içinde bulunulan kişiler, tedarikçiler ve danışmanlar dahil olmak üzere (“ İlgili Taraflar”) Prysmian veya onun ortak şirketleri namına faaliyette bulunan herkes riayet etmelidir; İşbu Kod, yasal ve etik konularda sorumluluk üstlenmeye yönlendirme, yanlış davranışlarda bulunmaktan alıkoyma ve aşağıda belirtilenlere saygı gösterilmesinin sağlanmasını hedef almaktadır: 

Yürürlükteki kanunlara, kurallara ve yönetmeliklere saygı;

Kişisel veya mesleki ilişkiler ortamındaki gerçek veya potansiyel çıkar çatışmalarının yönetiminde doğruluğu kapsayandürüst ve etik bir tutum;

Yönetim'in ve Yönetim Kurulu’nun kararlarını ve de dış dünyanın şirketimiz hakkındaki görüşünü ve değerlendirmesini etkileyebilecek mali bilgilerin doğruluğu;

Akitlere eklediğimiz, hükümet makamlarına gönderdiğimiz veya basın bildirilerinde kullandığımız raporlarda ve belgelerde tam, doğru, özenli, ivedi ve anlaşılır şeffaflık;

ve son olarak

Kod’u her türlü ihlal şüphesi karşısında kontrol sisteminin ivedi etkinleştirilmesi dahil olmak üzere, Kod’a riayette sorumluluk ve şeffaflık.

Bu hedeflere ulaşmak için Kod, İlgili Tarafları, şirket tarafından sorumluluk üstlenilmesi hakkında her türlü endişeyi belirtmeye davet etmektedir. Bu endişeleri iyi niyetle bildiren kişiler hakkında ayrımcı uygulamalara veya suçlamalara izin verilmeyecektir. Yukarıda belirtilen durumlarda ayrımcı uygulamalar ve/veya suçlamalarda bulunan herkes, iş ilişkisinin sona ermesine de neden olabilecek disiplin tedbirleri ile cezalandırılabilecektir.

Tüm İlgili Taraflar, Kod’u ve tüm diğer uygulanabilir müessese politikalarını okumak, onaylamak ve imzalamak ile yükümlüdür. Kanunun, Kod’un, diğer politikaların veya müessese prosedürlerinin ihlal edilmesi iş ilişkisinin sona ermesine ve/veya ticari ilişkilerin kesilmesine neden olabilecek disiplin tedbirleri ile cezalandırılabilecektir.

MADDE 1: ÖNSÖZ 
Prysmian Grubu, davranış etiğinin bir müessese bünyesinde, müessesenin ekonomik başarısına gösterilen ilgi ile birlikte ve her ikisine de aynı derecede ehemmiyet verilerek izlenilmesi gerektiği kanısıyla, kendi iç ve dış faaliyetini işbu Kod'da belirtilen prensiplere göre düzenler. Prysmian Grubu, hatalı veya yasadışı tutumların mevcut olduklarının sadece sanılmasını dahi önleyerek, faaliyetini en yüksek etik standartlarına, yürürlükteki kanunlara saygı çerçevesinde sürdürmeyi taahhüt eder.

MADDE 2: HEDEFLER VE DEĞERLER 
Prysmian Grubu’na ait şirketlerin temel hedefi, hissedarlar için değer yaratmaktır. Kaynakların etkin biçimde kullanımını hedefleyen endüstriyel ve mali stratejiler ve bu doğrultudaki çalışma tutumu, bu hedefe ulaşmaya yöneliktir. 

Bu amaçla, Prysmian Grubu’nun şirketleri ve tüm İlgili Taraflar, aşağıdaki davranış kurallarını istisnasız şekilde aynen benimsemelidirler:

• 

İçinde çalıştığımız toplumların etkin ve sorumlu üyeleri olarak, faaliyetimizi gerçekleştirdiğimiz ülkelerde yürürlükte olan tüm kanunlara riayet edileceği ve şeffaflık, dürüstlük ve doğruluk gibi çoğunluk tarafından kabul edilen tüm ticari etik prensiplerinin uygulanacağı taahhüdünü üstlenmeliyiz;

Deneyime, müşteriye karşı gösterilen ilgiye ve yeniliğe dayanan verimin, kalitenin, ürünlerin ve hizmetlerin rekabetliliğinin salt mükemmelliği ile ulaşmayı amaçladığımız ekonomik hedefleri gerçekleştirmek amacıyla yasalara aykırı, hatalı ve her halükarda tartışılabilir davranışlara (toplum, devlet makamları, müşteriler, çalışanlar, yatırımcılar ve rakipler karşısında), her ne şekilde olursa olsun, karışmayı reddederiz;

Söz konusu edilen yasallık, şeffaflık, doğruluk ve dürüstlük prensiplerinin İlgili Taraflar tarafından ihlal edilmesini önlemeye, bunlara riayet edildiğini ve uygulanıldıklarını kontrol etmeye yönelik teşkilatsal araçlar tarafımızdan oluşturulur;

Bu strateji ve prensiplerin her türlü ihlali bağlamında öngörülen yaptırımların uygulanacakları tarafımızdan garanti edilir;

Defterler ve muhasebe kayıtları özenli olarak tutulur; yatırımcılara ve genel anlamda topluma, faaliyetlerimize ilişkin tam şeffaflık tarafımızdan garanti edilir;

Kendi çıkarlarımıza uygun olduğu kadar piyasada mevcut tüm operatörlerin, müşterilerin ve paydaşların çıkarlarına uygun dürüst bir rekabet yöntemi izleyeceğimizi taahhüt ederiz;

Piyasada mükemmelliği ve rekabetliliği yakalamak için kaliteli hizmetler ve ürünler sunarız;

Tüm personelimizin değerini korur ve potansiyelini güçlendiririz;

Çevreyi koruruz; sürdürülebilir bir gelişim gerçekleştirme ve gelecek nesillerin haklarını koruma hedefi ile doğal kaynakları sorumlu şekilde kullanırız.

MADDE 3: HİSSEDARLAR 
Prysmian Grubu’nun şirketleri, tüm hissedar kategorilerine eşit muamele gösterileceğini garanti etmeyi ve bir kategori veya bir müessese için tercihli işlemlerin gerçekleşmesini önlemeyi taahhüt eder. Uygulanabilir kanunlara ve değer yaratmada beher şirketin bağımsız çıkarına saygı göstererek, bir müesseseler grubuna ait olmanın yarattığı karşılıklı faydaların sağlanması amacını güderiz.

MADDE 4: MÜŞTERİLER

Prysmian Grubu’nun şirketleri tarafından sunulan ürünlerin ve hizmetlerin mükemmelliği, müşteriye gösterilen ilgi ve müşteri taleplerini ivedi şekilde cevaplamak prensibine dayanır. Bu nedenle Prysmian Grubu; doğruluk, nezaket ve iş birliği ruhu çerçevesinde müşterinin gereksinimlerine ivedi, nitelikli ve uzman bir cevap sunulmasını garanti etmeye çalışır.

 

MADDE 5: TOPLUM

Prysmian Grubu’nun şirketleri, etkin hizmetler ve teknolojik açıdan ileri ürünler sunarak, bünyesinde faaliyet gösterdikleri toplumların ekonomik refahına ve büyümesine katkıda bulunurlar. Biz, kendimizi, faaliyetimizi gösterdiğimiz her ülkenin vatandaşı olarak kabul ediyoruz; yerel toplumların refahını daha da iyileştirebilecek projelere aktif olarak katılarak ve bunları destekleyerek özel vatandaşlar gibi topluma destek verme, doğru ve katılımcı vatandaşlar gibi davranma sorumluluğunu taşıyoruz.


Prysmian Grubu’nun şirketleri davranışlarını yürürlükteki tüm kanunlara ve kurallara saygı çerçevesinde düzenlerler; yerel, ulusal ve ulusal üstü makamlar ile tam ve yapıcı işbirliği temeline ve şeffaflık ilkesine dayanan iyi ilişkiler kurarlar.


Bu hedeflere uygun olarak ve farklı paydaşlara karşı üstlenilen sorumluluklar ile Prysmian Grubu’nun şirketleri, büyüme ve başarı için öncelikli şartlar olarak araştırmayı ve yeniliği kabul ederler.


Prysmian Grubu’nun şirketleri; bireyin geliştirilmesi ve içinde bulunduğu yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik sosyal, kültürel ve eğitici girişimlere olumlu gözle bakar ve gerekirse bunları desteklerler.


Prysmian Grubu’nun şirketleri; parasal katkıda bulunmaz, iltimas yapmaz ve imtiyaz vermez; kanunlar, bu Kod ve Prysmian Grubu’nun diğer politikalarının hükümleri tarafından kabul gören hususlar dışında, ne devlet temsilcilerine (Devletin sahip olduğu veya Devlet tarafından kontrol edilen teşkilatların veya müesseselerin personeli dahil olmak üzere), politik taraflara veya sendika organizasyonlarına, ne de bunların temsilcilerine veya adaylarına değerli hediyeler verilmesine izin verilmez.

 

MADDE 6: İNSAN KAYNAKLARI

Prysmian Grubu’nun şirketleri, insan kaynaklarının şirketlerin başarısındaki merkezi rolünü kabul eder; tüm iş faaliyetlerini başarı ile karşılamak için, karşılıklı dürüstlük ve güven ortamı çerçevesinde, çalışanlarının profesyonel katkısı, temel ve vazgeçilmesi mümkün olmayan unsuru temsil eder. Prysmian Grubu’nun şirketleri, çalışma ortamlarının güvenliğini ve sağlığını korur, müessese faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi esnasında çalışanların haklarına saygı gösterilmesini esas olarak kabul eder. Prysmian Grubu’nun iş ilişkileri ve politikaları, eşitlik garanti eder ve beher bireyin profesyonel açıdan gelişmesini desteklerler.

 

MADDE 7: ÇEVRE

Prysmian Grubu’nun şirketleri, mevcut ve gelecekteki tüm paydaşların ortak menfaatini oluşturan desteklenebilir küresel bir büyümeye inanırlar. Bu nedenle, onların yatırımları ve iş seçimleri, çevre ve kamu sağlığına saygı bağlamında gerçekleştirilir. Prysmian Grubu’nun şirketleri, yürürlükteki özel mevzuat hükümlerine gösterilen dikkati etkilemeden, kendi faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini azaltmak hedefi doğrultusunda çevreye uygun üretim teknolojileri ve yöntemleri kullanarak, gerek işlemsel gerekse ekonomik açıdan gerçekleştirilebilir ise, seçimlerini uygularken çevre problemlerini dikkate alırlar.   

MADDE 8: RÜŞVETİ ÖNLEME POLİTİKASI 
Kamu görevlilerine rüşvet vermek yasaktır.

Ticari bir ilişki elde etmek veya bunu korumak, haksız ticari avantajlar sağlamak amacıyla İlgili Taraflardan hiçbiri, devlet memurlarına - doğrudan veya dolaylı değerli bir şey vermek hususunda izin sahibi değildir.

“Devlet Memuru” terimi en geniş anlamıyla kullanılmıştır ve devletin sahip olduğu veya devlet tarafından kontrol edilen kuruluşların personelini, uluslararası devlet organizasyonlarını, siyasi partileri ve devlet görevlisi adaylarını kapsayan Devlet yapısına bağlı organizasyonlar veya kişiler ile anlaşmalarda, Prysmian Grubu personeli, bu Kod’da belirtilen grubun çalışma şeklini düzenleyen prensiplere uymalı ve Prysmian Grubu’nun politikalarına ve prosedürlerine harfi harfine riayet etmelidir.

Ticari düzeyde rüşvet yasaktır.

Ticari anlaşmalar, gizli bilgiler veya haksız ticari avantajlar elde etmek veya bunları korumak, haksız ticari avantajlar sağlamak amacıyla İlgili Taraflardan hiçbiri herhangi bir kişiye -doğrudan veya dolaylı- değerli bir şey vermek hususunda izin sahibi değildir.

İlgili Taraflardan hiçbiri hakkı olmadan bir iş üstlendiği, gizli bilgiler verdiği veya haksız ticari avantajlar sunduğu için değerli bir şey kabul edemez.

Rüşveti Önleme Politikası, Prysmian Grubu’nun aşağıdakilere ilişkin, zaman zaman yürürlüğe koyulan diğer strateji ve prosedürlerine saygı gösterilmesini zorunlu kılar:

Devlet memurları veya tedarikçiler, müşteriler veya rakiplerden veya onlar adına hediye, parasal açıdan değerli olmayan armağan, eğlence veya ücretsiz seyahatlerin teklif edilmesi, bunların karşılıklarının ödenmesi  veya kabul edilmesi;

Danışmanlara, temsilcilere, lobicilere, joint venture (ortak girişim) partnerlerine veya diğer üçüncü kişilere taahhütte bulunulması.

MADDE 9: BİLGİLER - MUHASEBE DEFTERLERİ VE KAYITLAR 
Prysmian Grubu’nun şirketleri, yatırımcılar ve genel anlamda toplum açısından kendi faaliyetleri hakkında doğru bir bilgi aktarımının öneminin bilincindedirler. Bu bağlamda Prysmian Grubu’nun şirketleri, müessesenin yönetimi altında bulunan gizlilik gerekliliklerine uygun limitler çerçevesinde paydaşlar ile ilişkilerini şeffaflık temeline dayandırırlar. Özellikle Prysmian Grubu’nun şirketleri, doğruluk, netlik ve bilgilere eşit erişim prensiplerine göre yatırımcılar ile iletişim kurarlar.

Prysmian Grubu’nun şirketleri, tüm işlemlerini özenli ve doğru şekilde göstermek ve dokümantasyonu, Prysmian Grubu’nun stratejileri tarafından öngörülen süre ve şekillerde muhafaza etmek için defterleri, kayıtları ve muhasebeyi kabul edilebilir bir detay seviyesi ile tutarlar.

Prysmian Grubu’nun şirketleri ve İlgili Taraflar, her halükarda kayıtları asla özensiz, yanlış veya çarpıtıcı şekilde tutmamalıdır; bu belirtilenlere uyulmamasının zararlı etkilere sahip olmadığının mantıken kabul edilebilir olduğu durumlar da, buna dahildir. Bilgilerin bu komple, doğru, özenli ve ivedi kayıt politikası; periyodik kayıtlarına, masraf raporları ve müessese tarafından talep edilen tüm belgelere de uygulanır.

Prysmian Grubu şirketlerinin muhasebe defterlerine ve kayıtlarına sahte veya üzerinde oynanmış, gerçek olmayan verilerin girilmesine izin verilmez. Gizli veya kaydedilmemiş fonlar mevcut olamaz. Faturasız, kayıt dışı ödemeler yasaktır. Hiçbir kimse, yasak davranış olarak yorumlanabilecek eylemleri hiçbir şekilde icra etmemelidir.

MADDE 10: İHRACAT KONTROLÜ VE EKONOMİK YAPTIRIMLAR 
İhracatların kontrol edilmesine uygulanabilir tüm kanunlara riayet etmek Prysmian Grubu’nun politikasıdır. Prysmian Grubu’nun tüm personeli, bu kanunlara uymak zorundadır. Prysmian Grubu’nun personeli; hiçbir şekilde ihracat kontrolüne ilişkin yürürlükteki kanunlar tarafından yasaklanan ürünlerin, teknik verilerin ve hizmetlerin transferini, ihracatını, yeniden ihraç edilmesini, satılmasını veya devredilmesini gerçekleştirmek hususunda izin sahibi değildir.

Prysmian Grubu’nun şirketleri, Birleşmiş Milletler Organizasyonu, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Prysmian Grubu’nun dahilinde faaliyet gösterdiği diğer yargı makamları tarafından koyulmuş ekonomik yaptırımlar dahil olmak üzere, belirli kurumlar veya ülkeler karşısında mevcut tüm ekonomik yaptırımlara saygı göstereceklerini taahhüt ederler.

MADDE 11: KOD’A RİAYET 
Prysmian Grubu’nun tüm şirketleri, sosyal organlar ve İlgili Taraflar; işbu Kod’a, uygulanabilir kanunlara, hükümlere ve işbu Kod’un tamamen uygulanmasını sağlamak için zaman zarfında Prysmian Grubu tarafından onaylanan prosedürlere saygı göstereceklerini taahhüt ederler.

Prysmian Grubu’nun şirketleri, grubun tüm şirketlerinin ve İlgili Tarafların Kod bağlamında belirtilen değerlere ve gerekliliklere uygun davranmalarını sağlamak üzere özel prosedürlerin, kuralların ve bilgilerin yürürlüğe sokulup uygulanacaklarını taahhüt ederler.

Kod’un, bunun tamamlanması ve yürürlüğe sokulması için çıkarılan politikaların ve prosedürlerin veya Prysmian Grubu’nun diğer politikalarının veya yürürlükteki herhangi bir kanunun veya kuralın ihlali, olası iş ilişkisinin sona ermesi ve/veya ticari ilişkinin kesilmesi dahil olmak üzere ciddi disiplin cezalarına neden olacaktır. 

Kanuna karşı etik ve saygılı bir davranış taahhüt eden Prysmian Grubu, İlgili Taraflardan kanunun, Kod’un veya etik standartlarının fiilen veya tahmini her türlü ihlalinin uygun şekilde araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması için bunları bildirmelerini talep eder. Söz konusu bildirme yükümlülüğü, kesin olarak emin olmadan da, yukarıda belirtilenlerin olası bir ihlali hakkında haklı bir şüphe bulunması durumunda, yerine getirilmelidir. 

Bu bilgi verme yükümlülüğüne uyulmaması bazen Kod’un ihlaline neden olur; bu, olası iş ilişkisinin sona ermesi ve/veya ticari ilişkinin kesilmesi dahil olmak üzere ciddi disiplin cezalarının olası nedenidir. Prysmian Grubu’nun şirketleri, tüm ihbarlar üzerinde araştırmalar gerçekleştirecek, iyi niyetle yapılmış ihbarlar sonrasında ayrımcı davranışlara ve suçlamalara izin vermeyecektir.

Bu Kod’a riayet etmesi gereken herkes, olası ihlalleri bildirme yükümlülüğü ile birlikte belirtilen ihlali kontrol etmek üzere tamamıyla işbirliğinde bulunmak zorundadır. Bir soruşturma esnasında işbirliğinde bulunmama, kasıtlı şekilde sahte veya çarpık bilgi verilmesi, iş ilişkisinin sona ermesine ve/veya ticari ilişkinin kesilmesine kadar varabilecek ciddi disiplin yaptırımları ile cezalandırılabilir.

 

Bu Kod’a riayet etmesi gereken herkes, olası ihlalleri bildirme yükümlülüğü ile birlikte belirtilen ihlali kontrol etmek üzere tamamıyla işbirliğinde bulunmak zorundadır. Bir soruşturma esnasında işbirliğinde bulunmama, kasıtlı şekilde sahte veya çarpık bilgi verilmesi, iş ilişkisinin sona ermesine ve/veya ticari ilişkinin kesilmesine kadar varabilecek ciddi disiplin yaptırımları ile cezalandırılabilir.

 

Etik Kod belgesini indirmek için tıklayınız.